PERSPEKTYWY
Dewiza

Czwartek, 30 - Marzec 2023r.
menu

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół w Głogówku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej Zespół Szkół w Głogówku

Data Publikacji i aktualizacji :

Data publikacji strony internetowej : 09-06-2011

Data aktualizacji strony internetowej : 01-04-2022

Status pod względem zgodności :

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dokładamy wszelkich starań żeby nasza strona internetowa była dostępna dla jak największej grupy użytkowników bez względu na wiek, poziom sprawności, używaną technologię i oprogramowanie.

Data stworzenia deklaracji :

Niniejszą deklarację stworzono dnia : 2022-04-01

Metoda przygotowania deklaracji :

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny. Osobą do kontaktu jest Tomasz Węglarczyk - admin@zsglogowek.pl. Kontakt telefoniczny 77 4373-301 lub 500-212-954. Tymi samymi metodami można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedury :

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich :

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dane teleadresowe podmiotu publicznego :

ul. Powstańców 34 , 48-250 Głogówek , tel. 77 4373 301 , e-mail :sekretariat@zsglogowek.pl ,
strona internetowa : Zespół Szkół w Głogówku Zespół Szkół w Głogówku

Dostępność architektoniczna :

1. Kompleks obiektów wchodzących w skład Zespołu Szkół w Głogówku znajduje się przy drodze powiatowej nr 416. Budynek główny szkoły usytuowany jest frontem do ulicy Powstańców, z której jest całkowicie widoczny. Jest bydynkiem łatwo dostępnym. Posiada plac, który służy do parkowania aut pracwoników, uczniów oraz petentów.

2. Budynek główny posiada dwa wejścia : główne od frotnu oraz boczne od strony południowej. Dla gości i petentów przeznaczone jest wejśćie frontowe.

3. Na parterze, w lewym skrzydle, znajduje się sekretariat dla petentów. Prowadzą do niego schody wejściowe wyposażone w poręcze oraz szeroki korytarz, zapewniający swobodne przejście.

4. Do budynków można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

Skróty klawiaturowe :

  • Tab - przejście do kolejnego elementu strony
  • Shift+Tab - przejście do poprzedniego elementu strony
  • Ctrl + - powiększenie czcionki na stronie
  • Ctrl - - pomniejszenie czcionki na stronie

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego :

Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Do góry
Szkoła
Cele

- Kierować procesem rozwoju osobowości i dojrzewania ucznia by osiągnąć pożądane postawy moralne, rodzinne i obywatelskie.

- Wyposażyć ucznia w kompetencje umożliwiające mu samorealizację oraz zaspokojenie jego aspiracji życiowych i zawodowych.

Dane

Zespół Szkół w Głogówku
ul. Powstańców 34
48-250 Głogówek
Tel/Fax: 77-4373-301 , kom: 500-212-954
e-mail:
sekretariat@zsglogowek.pl
admin@zsglogowek.pl
Sekretariat czynny w godz. 07.00-15.00
od poniedziałku do piątku.

Webinspiracje Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie serwisu agencja interaktywna WebInspiracje - Stanisław Stadnicki , Deklaracja dostępności
Licznik odwiedzin: 1565554