PERSPEKTYWY
Dewiza

Piątek, 27 - Styczeń 2023r.
menu

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są prowadzone według programu nauczania, uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji, to bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Słuchacze, którzy ukończą kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdadzą egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, otrzymają świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogł otrzymać słuchacz, który posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY (A)

Oznaczenie Kwalifikacji Nazwa Kwalifikacji Symbol cyfrowy zawodu Kwalifikacja z zawodu
A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 333107 Technik logistyk
A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 333107 Technik logistyk
A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 333107 Technik logistyk

OBSZAR ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNY (E)

Oznaczenie Kwalifikacji Nazwa Kwalifikacji Symbol cyfrowy zawodu Kwalifikacja z zawodu
E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 351203 Technik informatyk
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 351203 Technik informatyk
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 351203 Technik informatyk

OBSZAR BUDOWLANY (B)

Oznaczenie Kwalifikacji Nazwa Kwalifikacji Symbol cyfrowy zawodu Kwalifikacja z zawodu
B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 311204 Technik budownictwa
B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 311204 Technik budownictwa
B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 311204 Technik budownictwa

Podanie o przyjęcie na kurs

ZASADY REKRUTACJI

1. O przyjęcie na kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli zasadniczą szkołę zawodową lub w wyjątkowych przypadkach osoby, które ukończyły gimnazjum i nie ukończyły 18 roku życia zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od 01 września 2012 według regulacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłyc można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.

2. O przyjęciu kandydata na kwalifikacyjny kurs zawodowy decyduje pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Dyrektor szkoły może odstąpić od przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

TERMINARZ NABORU

Zawodowe kursy kwalifikacyjne

  • Składanie dokumentów przez kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe do dnia 21 września 2015 r.
  • Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły dniu 22 września 2015 r.
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na kwalifikacyjne kursy zawodowe w dniu 23 września 2015 r.
  • Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na kwalifikacyjne kursy zawodowe w wyniku uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego- 28 września 2015 r.

INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych oraz spełniają inne następujące kryteria:

  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność dziecka kandydata,
  • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
  • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Wszystkie wymienione powyżej kryteria mają jednakową wartość i muszą być potwierdzone stosownym dokumentem. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

UWAGA!

  • Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozpoczną się w danym roku szkolnym po zgłoszeniu się wystarczającej liczby kandydatów.
  • Kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe sami ponoszą koszty przeprowadzonych badań lekarskich.
Do góry
Szkoła
Cele

- Kierować procesem rozwoju osobowości i dojrzewania ucznia by osiągnąć pożądane postawy moralne, rodzinne i obywatelskie.

- Wyposażyć ucznia w kompetencje umożliwiające mu samorealizację oraz zaspokojenie jego aspiracji życiowych i zawodowych.

Dane

Zespół Szkół w Głogówku
ul. Powstańców 34
48-250 Głogówek
Tel/Fax: 77-4373-301 , kom: 500-212-954
e-mail:
sekretariat@zsglogowek.pl
admin@zsglogowek.pl
Sekretariat czynny w godz. 07.00-15.00
od poniedziałku do piątku.

Webinspiracje Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie serwisu agencja interaktywna WebInspiracje - Stanisław Stadnicki , Deklaracja dostępności
Licznik odwiedzin: 1544682