PERSPEKTYWY
Dewiza

Piątek, 27 - Styczeń 2023r.
menu

O naszej szkole

MISJA SZKOŁY

"W dążeniu do sukcesu towarzyszymy uczniom na drodze do poznania i spełnienia siebie"

 • Jesteśmy szkołą przyjazną uczniowi, pomocną rodzicom, opierającą się w pracy wychowawczej z młodzieżą na uniwersalnych wartościach ogólnoludzkich.
 • Szanujemy prawo każdego człowieka do odmienności myśli, poglądów, wyboru dróg życiowych.
 • Zaspokajamy potrzeby rozwojowe naszych uczniów, pomagamy rozwijać ich talenty i pogłębiać ich zainteresowania.
 • Zapewniamy równość szans i sprawiedliwość społeczną.
 • Prowadzimy szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, co pomaga uczniom zdobyć odpowiednią wiedze i umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom dorosłego życia.
 • Jesteśmy otwarci na partnerską i przynoszącą obopólne korzyści współpracę z rodzicami.
 • Służymy społeczności lokalnej.
 • Wspieramy pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie.

WIZJA SZKOŁY

Cel strategiczny:

 • Kierować procesem rozwoju osobowości i dojrzewania ucznia by osiągnąć pożądane postawy moralne, rodzinne i obywatelskie.
 • Wyposażyć ucznia w kompetencje umożliwiające mu samorealizację oraz zaspokojenie jego aspiracji życiowych i zawodowych.

Cele szczegółowe:

 • Rozbudzenie wrażliwości moralnej, estetycznej i kulturalnej.
 • Wykształcenie umiejętności korzystania ze źródeł informacji i ich przekształcania.
 • Wykształcenie umiejętności zawodowych absolwentów - zgodnie ze standardami zawodów.
 • Wyzwolenie potrzeby stałego podnoszenia wiedzy, umiejętności i kwalifikacji.
 • Przygotowanie do dalszej nauki w szkołach wyższych różnego typu.
 • Przygotowanie do podejmowania aktywności społecznej.
 • Ukształtowanie człowieka odczuwającego więź z kulturą kraju i regionu.
 • Wykształcenie postawy odpornej na zagrożenia współczesnej cywilizacji.
 • Niwelowanie postaw skrajnie egoistycznych.
 • Przygotowanie do efektywnego współdziałania w zespole.
 • Wspomaganie rozwoju ucznia w sferach: intelektualnej, duchowo - emocjonalnej, moralnej i fizycznej.
 • Ukształtowanie postawy otwartej i potrafiącej skutecznie komunikować się w różnych sytuacjach.
 • Wykształcenia poczucia odpowiedzialności i samodzielności.
 • Przygotowanie do twórczego rozwiązywania problemów.
 • Wykształcenia sprawnego posługiwania się technologią informacyjną.
Do góry
Szkoła
Cele

- Kierować procesem rozwoju osobowości i dojrzewania ucznia by osiągnąć pożądane postawy moralne, rodzinne i obywatelskie.

- Wyposażyć ucznia w kompetencje umożliwiające mu samorealizację oraz zaspokojenie jego aspiracji życiowych i zawodowych.

Dane

Zespół Szkół w Głogówku
ul. Powstańców 34
48-250 Głogówek
Tel/Fax: 77-4373-301 , kom: 500-212-954
e-mail:
sekretariat@zsglogowek.pl
admin@zsglogowek.pl
Sekretariat czynny w godz. 07.00-15.00
od poniedziałku do piątku.

Webinspiracje Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie serwisu agencja interaktywna WebInspiracje - Stanisław Stadnicki , Deklaracja dostępności
Licznik odwiedzin: 1544661